Algemene Voorwaarden
& Privacy

DIT IS DE PRIVACYVERKLARING VAN FEMMERGY INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER BIJ DE KVK ONDER NUMMER 92594263.

#1
WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?
Als je een Femmergy  abonnement hebt, een Femmergy abonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van onze app of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Femmergy willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat Femmergy  uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Femmergy. Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

#2
WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?
Femmergy  verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Bij het aangaan van een Femmergy  abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, bankrekeningnummer en geboortedatum. Ook als je al een Femmergy abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van Femmergy worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, bezoekregistratie aan de club, type abonnement, informatie die je eventueel aan onze klantenservice hebt opgegeven, jouw financiële status bij Femmergy (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald), eventuele gegevens die je hebt ingevuld in de Femmergy sport bit app zoals: lengte, (wisselende) gegevens over gewicht, gegevens over ingeschreven workouts en gegevens over gekozen voeding.

#3
GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS
Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of de webshop zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer. De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door Femmergy verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

#4
MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?
DIENSTVERLENING.
Femmergy  verwerkt jouw gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschapstoegang , het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in de Femmergy sport bit app waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw sportdoel.

INFORMEREN
Femmergy  verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over jouw abonnement waarvoor je je niet kunt afmelden. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van Femmergy, zoals bijvoorbeeld een trainingsschema’s.

ANALYSES & (MARKT)ONDERZOEK
Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Femmergy en aan haar gelieerde ondernemingen te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

RAPPORTAGE
Femmergy kan gegevens verwerken van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages kunnen beslissingen worden gemaakt, producten en diensten geëvalueerd worden en worden gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

CONTACT MET LID
Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Femmergy  later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan klachten, facturen en betalingen. Telefoongesprekken tussen leden en Femmergy worden niet opgenomen.

WETTELIJKE VERPLICHTING
Femmergy kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

#5
HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?
Femmergy zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Femmergy zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

#6
HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?
Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van Femmergy hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap.

#7
MAAKT Femmergy BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?
Femmergy maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren, webanalyse en applicaties/saas-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in de ledenadministratie, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.

#8
VERSTREKT Femmergy GEGEVENS AAN DERDEN?
Femmergy verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Femmergy kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

#9
HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?
In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS
Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen. RECTIFICATIE GEGEVENS Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS
Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING
Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Femmergy  de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS
Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING
Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Femmergy die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Femmergy of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar femmergybybo@gmail.com. Of je kunt per post een verzoek sturen naar:

Femmergy

Postelstraat 29a

5711EM

someren

Vermeld bij jouw verzoek altijd jouw naam, adres en telefoonnummer. Ter verificatie sturen wij je een e-mail naar het bij Femmergy opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om jouw verzoek middels de bijgevoegde link te bevestigen. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Femmergy kun je contact opnemen met Femmergybybo@gmail.com

 


Artikel 1: Definities
In deze “algemene voorwaarden Femmergy” wordt verstaan onder:
Femmergy: Femmergy en de activiteiten die onder de naam Femmergy aangeboden worden.

trainer : degene die zorg draagt voor het beheer van Femmergy

Lid: de natuurlijke persoon (m/v), op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.


#2
Artikel 2: Aanmelding en toegang
a. De aanmelding voor Femmergy vindt plaats door: het inschrijfformulier via de link op de website  volledig in te vullen en te verzenden. Elk persoon heeft bij inschrijving het recht om aan Femmergy mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de online inschrijving.

b. De betalingsverplichting en de automatische incasso vangen aan op eerstvolgende kalendermaand nadat Femmergy de aanmelding heeft ontvangen.

c. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, krijgen uitsluitend toegang tot Femmergy onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend Lid van 16 jaar of ouder. Aanmelding voor een lidmaatschap dient door ouder/wettelijk vertegenwoordiger te geschieden.

d. Bij een Femmergy PT en Femmergy meets moms” lidmaatschap is het Lid gerechtigd om binnen de openingstijden gebruik te maken van de faciliteiten van Femmergy#3
sportbit app
a. De eerste keer wordt er een account aangemaakt via de sportbit app.  Het lid kan hierna zelf afspraken inplannen/wijzigen en verzetten dmv credits.


#4
Artikel 4: Openingstijden


 1. Femmergy is gerechtigd om Femmergy geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

  b. Femmergy is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) de vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.

  c. Femmergy is gerechtigd de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten voor reparatie en onderhoudswerk.

  d. Femmergy  is gerechtigd de vestiging te sluiten bij force majeure situaties (calamiteiten) of op aangeven van overheidsinstanties.

  e. Bij de situaties uit artikel 4 heeft het Lid geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

  #5
  Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling
  a. Een lidmaatschapsovereenkomst bij Femmergy wordt aangegaan voor de minimale contractduur zoals overeengekomen bij abonnementskeuze vanaf de overeengekomen ingangsdatum. Als het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij Femmergy opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. De ingangsdatum van de lidmaatschapsovereenkomst is de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin Femmergy  de aanmelding heeft ontvangen.

  b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst, en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Femmergy, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen. Deze bedragen zijn bij de balie van de Femmergy op te vragen.

  c. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

  d. Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per maand vooruit via automatische incasso. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan verzoeken om het gehele bedrag van het contract vooruit te betalen.

  e. Voor lidmaatschapsovereenkomsten waarbij betaling van het lidmaatschap per pinbetaling heeft plaatsgevonden, geldt dat het Lid voor vervolgbetalingen tijdig een machtiging tot automatische incasso aan Femmergy dient te verstrekken. Indien het lid verzuimt om deze machtiging (tijdig) te verstrekken, zijn de volgende bepalingen eveneens van overeenkomstige toepassing.

  f. Bij niet tijdige ontvangst door Femmergy van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Femmergy is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging administratiekosten in rekening te brengen. Indien het Lid, ook na te zijn gemaand om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, in gebreke blijft, is het Lid in verzuim, vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en wordt de volledige vordering (d.i. alle bedragen zoals bedoeld in 5.d hierboven) uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het Lid.

  G. Femmergy behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 1 januari (tussentijds) met maximaal 8% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.

  H. Indien het Lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt fitness of het anderszins deelnemen aan activiteiten, die deel uitmaken van Femmergy waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

  I. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.  #6
  Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap
  a. Beëindiging van een lidmaatschap door het Lid geschiedt door opzegging. Opzegging dient per email te geschieden.

  b. De opzegtermijn bedraagt tenminste één volle, aaneengesloten kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.

  c. Femmergy behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag op aangeven van de Gym Coach, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.

  d. Opschorting van het lidmaatschap wegens medische redenen, waardoor het lid niet in staat is deel te nemen aan de activiteiten van Femmergy, is enkel toegestaan op vertoon van een medische verklaring waarin het wordt bevestigd. Indien de medische reden gegrond is maar tijdelijk van aard zal de opschorting ook tijdelijk zijn (gepauzeerd worden). Opschorting van het lidmaatschap om welke andere reden dan ook is niet toegestaan c.q. mogelijk.

  #7
  Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid
  a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Femmergy is geheel voor eigen risico van het Lid.

  b. Zowel Femmergy als de Gym Coach aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer en/of Gezinsleden.

  c. Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid zal zowel Femmergy als de Gym Coach vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

  d. Zowel Femmergy  als de Gym Coach aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

  #8
  Artikel 8: Klachten en huisregels
  a. In geval van klachten met betrekking tot Femmergy  dient het Lid zich te wenden tot de Gym Coach.

  b. Het Lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en van de huisregels van Femmergy en hiernaar te handelen.

  c. Deze algemene voorwaarden en de huisregels van Femmergy staan op de website www.Femmergybybo.nl en zijn bij de balie van Femmergy op te vragen.

  #9
  Artikel 9: Persoonsgegevens
  a. Femmergy  verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

  b. Femmergy  verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, oor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Femmergy  en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Femmergy.

  c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Femmergy.

  #10
  Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
  a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Femmergy aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

  b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het Lid en Femmergy  zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Femmergy  is gevestigd.

  #11
  Artikel 11: Tot slot
  a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van Femmergy te accepteren

 

 

HUISREGELS FEMMERGY

*1 Draag schone schoenen op de fitnessvloer.

*2 het is verplicht een handdoek mee te nemen.

*3 Maak de cardioapparatuur schoon na gebruik.

*4 Gewichten terug hangen/leggen op bijhorende plaats na gebruik.

*5 Houd rekening met je medesporters.

*6 Sporten bij Femmergy is geheel op eigen risico.

*7 Femmergy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke
ongevallen, diefstal, of
schade aan eigendommen
van leden.

*Femmergy is exclusief voor vrouwen

*Ben lief voor elkaar en show some Female energy!